Isikuandmete töötlemine

Vastutav töötleja
vastutav uurija Maija Belliard, Tampere Ülikool, Soome

Isikuandmete töötlejad

  • vastutav uurija Maija Belliard, Tampere Ülikool, Soome
  • uurimuspartner Piia Taremaa, Tartu Ülikool
  • uurimusassistent/-assistendid (võimalikult; täpsustub hiljem)
  • teadusandmehoidla (Kielipankki ehk Soome Keelepank)
  • rahvusvaheline andmebaas

Isikuandmete töötlejad kohustuvad töötlema ainestikku ja isikuandmeid hoolikalt ja seadusest ning määrustest tulenevaid nõudeid järgides. Selleks saavad nad andmekaitsekoolituse. Lisaks seob neid vaikimiskohustus.

Töötlemise alus
Isikuandmete töötlemine põhineb uuritava nõusolekul, mida tal on õigus tagasi võtta iga hetk.

Kogutavad andmed
Uuritav võetakse videosse (COVID-19 eriolukorra ajal salvestatakse videokoosolek rühmatöötarkvaras Microsoft Teams). Videol kuuldav hääl ja nähtav nägu on otseselt isikuga seostatavad andmed. Lisaks nendele palutakse uuritava käest andmed tema vanuse (10 aasta täpsusega), soo, keel(t)eoskuse ja haridustaseme kohta; neid taustandmeid (kaudselt isikuga seostatavad andmed) kasutatakse ainestiku analüüsis muutujatena.

Isikuandmeid kogutakse ainult selles ulatuses, mis uurimuse teostamiseks on vajalik. Andmete töötlemisel järgitakse andmekaitsepõhimõtteid. Otseselt isikuga seostatavaid andmeid säilitatakse ainult nii kaua, kui uurimuse lõpule viimiseks on vajalik või kuni uuritava poolt antud nõusolek kehtib.

Andmete kaitsmine
Elektrooniliselt töödeldavad ankeediandmed ja nõusolekuankeedid säilitatakse automaatselt varukopeeritud võrgukettal, kuhu on pääs ainult kasutajanime ja salasõnaga. Kasutusvolitusi kontrollib vastutav uurija, andmetele pääsevad ligi ainult uurimusega seotud teadlased ning ainult sel perioodil, mil nad on uurimusega seotud. Paberil andmed kantakse üle elektroonilisesse vormi võimalikult kiiresti ning paberid hävitatakse dokumendihundiga.

Andmete säilitamine
Isikuandmeid säilitatakse selle uurimuse tarbeks kuus aastat. Kui uurimus on lõppenud, antakse isikuandmed koos ainestikuga üle teadusandme­hoidlasse selles ulatuses, milleks uuritav on oma nõusoleku andnud: kas ainult taustandmed (kaudselt isikuga seostatavad andmed) koos literee­ringuga, mida pole võimalik uuritavaga seostada, või lisaks ka heli, või lisaks ka videopilt. Need andmed, mille säilitamisega uuritav ei ole nõus, hävitatakse. Pärast ainestiku ja andmete üleviimist tegutsevad isiku­andmete töötlejana teadusandmehoidla ja andmebaas. (Täpsemad andmed arhiveerimise kohta on leida uurimuse kirjeldusest.)

Täiendav info
Rohkem informatsiooni isikuandmete töötlemise kohta annab soovi korral vastutav uurija Maija Belliard.